Rewitalizacja

Rewitalizacja umożliwia podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych.
Przynosi poprawę wizerunku całego miasta i ożywienie lokalnej gospodarki.

Kompleksowa rewitalizacja – przepis na sukces

GIAP oferuje Gminom narzędzia do wyznaczenia obszarów zdegradowanych, poprzez wzajemne powiązanie czynników dopasowanych do charakteru
i specyfiki jednostki. W kolejnych etapach GIAP wspiera gminy w przygotowaniu koncepcji zagospodarowania terenów przeznaczonych do rewitalizacji.

Efekty rewitalizacji

  • lepsze warunki mieszkaniowe
  • rozwój lokalnego handlu i usług
  • powstanie nowych miejsc pracy
  • atrakcyjne przestrzenie publiczne
  • kształtowanie miasta zwartego

POLA GP REWITALIZACJA firmy GIAP Sp.z o.o. oferuje:

System umożliwia gminom przeprowadzenie analiz przestrzennych negatywnych zjawisk
występujących na terytorium gminy.

Analizy przestrzenne ułatwiają wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru do rewitalizacji.

Analizy uwzględniają wszystkie niezbędne ustawowo (art. 9.1.) czynniki:
społeczne, gospodarcze, środowiskowe, techniczne oraz przestrzenno-funkcjonalne.

Analiza przestrzenna negatywnych zjawisk

PROBLEMY
SPOŁECZNE

Ubóstwo, koncentracja zjawisk patologicznych, bezrobocie, uczestnictwo w życiu publicznym, poziom edukacji, starzenie się społeczeństwa

PROBLEMY
ŚRODOWISKOWE

Przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, wysoki poziom hałasu.

PROBLEMY
GOSPODARCZE

Niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw, brak inwestycji prywatnych, puste lokalne użytkowe.

PROBLEMY
TECHNICZNE I PRZESTRZENNE

Degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczna i społeczna, brak dostępu do podstawowych usług, niedobór lub niska jakość terenów publicznych, brak zieleni (betonowe podwórko), niefunkcjonalne zaplecze usługowe.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. (Dz.U. 2015 poz. 1777) stanowi, że przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią zadania własne gminy.

PROJEKT KONCEPCJI

  1. Propozycja rozwiązania problemów dla obszarów przeznaczonych
    do rewitalizacji.
  2. Pomoc przy odzyskiwaniu obszarów zdegradowanych.
  3. Współpraca na każdym etapie projektu z gminą.

PRZESTRZEŃ ZDEGRADOWANA

PROJEKT NAPRAWY

ODZYSKANIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO